top of page

Wichteg Informatiounen

Lescht vun Videoen dei Momentan online sinn :

7ème

Repérage sur une demi-droite graduée

Addition et soustraction de nombres décimaux

Multiplication de nombres décimaux

Division euclédienne

Critères de divisibilité

Division de nombres décimaux

Nombres premiers

Arrondir

Priorités des opérations

Calculer avec des durées

Introduction fraction

Amplifier fraction

Simplifier fraction

Addition et soustraction de fraction

Multiplication et division de fraction

Écriture simplifiée

Pourcentage

Périmètre

Aire

Solides et patrons

Diagramme de Venn 1

Diagramme de Venn 2

______________________________________________________________________________________________________

6ème

Addition et soustraction de nombres relatifs

Multiplication et division de nombres relatifs

Introduction calcul littéral

Développer distributivité simple

Développer distributivité double

Factoriser mise en évidence

Introduction nombres rationnels

Addition et soustraction de nombres rationnels

Introduction des puissances

Notion de puissances à exposant < 0

Puissance de 10

Équation du premier degré 1

Équation du premier degré 2

Voulmes 1

Volumes 2

Angles

Inégalité triangulaire

______________________________________________________________________________________________________

5ème

Introduction des puissances

Notion scientifique

Nombres premiers

Règles sur les puissances

Priorités des opérations

Décomposition en produit de facteurs premiers

Développer distributivité simple

Développer distributivité double

Factoriser par mise en évidence

Introduction fraction irréductible

Addition et soustraction de fraction irréductible

Equation du premier degré I

Equation du premier degré II

Identité remarquable

Résoudre des problèmes de proportionnalité

Factoriser en utilisant l'identité remarquable I

Règle du produit 0

Inéquations du premier degré

Théorème de Pythagore

Racine carrée

______________________________________________________________________________________________________

Fir weider Froen mellt iech iwwer SMS : 621665448 oder E-Mail : studygoat@hotmail.com bei mir.

______________________________________________________________________________________________________

Anker 1

Informatiounen zum Abo :

Wat kréien ech am Abo?

Am Abo kriss du all Videoen déi online sinn zur Verfügung gestallt. Zousätzlech ginn et nach Übungsaufgaben zu den Themen vun den Videoen an kann een mech zu all Moment uschreiwen an fir privat Erklärungen froen wann een eppes net ganz verstan huet.

Kann een den Abo kënnegen?

Jo! Dir kennt den Abo zu all Moment kënnegen, dir musst mir einfach eng E-mail schreiwen wou dir sot wien dir sidd an, dass dir den Abo kënnegen wëllt. Den Mount wou lo als nächst drun kennt gëtt nach ofgebucht mee dono gitt dir fristlos gekënnegt an dir musst Iech keng Suergen méi machen.

Kann ech Videoen ufroen?

Jo! Dat ass guer keen Problem. Dir kennt mir iwwer SMS, Facebook, Whatsapp oder E-Mail eng Noriicht schécken, dass dir en bestëmmten Video braucht an deen gëtt dann an 48h fir Iech fäerdeg gestallt an erop gelueden.

Kann ech privat Nohëllef ufroen?

Jo! Nohëllef mat Bildschirmübertragung iwwer Skype an Tablet ass méiglech. Géint Oppräis ass et och méiglech, dass ech bei Iech Heem fueren an Iech privat Nohëllef ginn.

Fir weider Froen mellt iech iwwer SMS : 621665448 oder E-Mail : studygoat@hotmail.com bei mir.

bottom of page